විනය ������������������������ ������������ ��������������� ������������������

������������������������ ������������ ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close