පුනරුප්පත්තිය ��������� ��������������������������������� ������������

��������� ��������������������������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close