භාවනාව ��������������� 82

��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close