පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ��������������������� ��������� ��������������� 1

��������������������� ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close