නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������ ������������������ ��������������� 4

������������������ ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close