නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������ ��������������� ��������������� ������ ��������������� 14

������������������ ��������������� ��������������� ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close