පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්බලාපොරොත්තු ������ ������������������������ ���������

������ ������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close