ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්උප්පත්ති ��������� ������������������������

��������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close