ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්උප්පත්තිනාග උප්පත්ති ��������������������� ���������

��������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close