නිවන් මගනිවන ������������������������ ���������������������������

������������������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close