පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ������������ ������������������ ���������������

������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close