පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ������������ ������������������ ��������������� 2

������������ ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close