නිවන් මගසීලය ������������������������������ ��������� 6

������������������������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close