නිවන් මගසීලය ������������������������������ ���������

������������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close