පටිච්චසමුප්පාදයතෘෂ්ණාව ������������������������������ ���������������������

������������������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close