පටිච්චසමුප්පාදයතෘෂ්ණාව ������������������ 108 2

������������������ 108 යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close