විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහමහා මංගල සූත්‍රය ������������������������ ���������������������������

������������������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close