විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහමහා මංගල සූත්‍රය ��������������������������� ������

��������������������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close