විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහමහා මංගල සූත්‍රය ��������� ���������������������

��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close