විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහමහා මංගල සූත්‍රය ������������ ��������������� ������������������ ���������

������������ ��������������� ������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close