විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ ��������� ������������ ��������������������� 55

��������� ������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close