නිවන් මගධර්ම ��������� ������ ������������

��������� ������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close