නිවන් මගනිවනආර්යත්වය ������������������ ��������������������� 22

������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close