නිවන් මගනිවනආර්යත්වය ������������ ���������������������

������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close