නිවන් මගහේතු පල ������, ���������, ��������������� ���������������

������, ���������, ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close