නිවන් මගහේතු පල ���������, ���������������������

���������, ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close