නිවන් මගහේතු පල ������������ ������ ���������������������������������

������������ ������ ��������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close