භාවනාවකර්මස්ථානදස අනුස්සති ���������������������������������������

��������������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close