නිවන් මගනිවන ������������ ��������������� ��������� ������������ ���������������

������������ ��������������� ��������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close