විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ ������������ ��������������� ���������������������

������������ ��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close