භාවනාවකර්මස්ථාන ������ ������������������������ 43

������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close