පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ������������������������ ��������������� ������������������

������������������������ ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close