නිවන් මගකුසලය ������������, ������������������, ������������ ���������������

������������, ������������������, ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close