නිවන් මගනිවන ��������������������� ��������������� ������������ ������

��������������������� ��������������� ������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close