නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලුආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම ������������ ��������������� ���������������

������������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close