නිවන් මගනිවන ������������������������������ ������������ ������������������ ��������������� 4

������������������������������ ������������ ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close