නිවන් මගකුසලය ��������� ������������ ���������

��������� ������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close