පටිච්චසමුප්පාදයභව ��������� ��������� 5

��������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close