ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය ������������ ���������������

������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close