අභිධර්මය ������������������������������ 34

������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close