භාවනාවමෛත්‍රී ��������������������� ������������ ���������������������������

��������������������� ������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close