නිවන් මගරූපස්කන්දය ������������ ������������������������������

������������ ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close