නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ������������ ������������������ ������������������������������

������������ ������������������ ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close