අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි ������������������������������������

������������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close