භාවනාවඅසුභ ������������ ��������������� 32

������������ ��������������� 32 යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close