ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පෙර කළ කර්ම ������������������ ��������������� ������ ������������ ���������������

������������������ ��������������� ������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close