පටිච්චසමුප්පාදයඵස්ස ��������������������� ������������ ��������������� ������

��������������������� ������������ ��������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close