පටිච්චසමුප්පාදයඵස්ස ��������������������� ������������ ��������������� ������ 6

��������������������� ������������ ��������������� ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close