නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������ ��������������������� 1

������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close