නිවන් මගහේතු පල ��������������������������� ��������������������������������� ��������� ������������

��������������������������� ��������������������������������� ��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close