නිවන් මගනිවන ������������ ������������������ ������ ������������

������������ ������������������ ������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close