පටිච්චසමුප්පාදයඵස්ස ������������������ ������������������������ ��������������� ���������������������������

������������������ ������������������������ ��������������� ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close