පටිච්චසමුප්පාදයඵස්ස ������������������ ������������������������ ��������������� ��������������������������� 2

������������������ ������������������������ ��������������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close