භාවනාවරාග සිත ���������������������

��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා